Dla dłużnika

Dla dłużnika

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w toku czynności egzekucyjnych bądź w kasie kancelarii czynnej w godzinach urzędowania kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego GKM/KM/ KMS/ KMP oraz dane dłużnika.

Zgodnie z treścią art. 801¹ § 1 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Na podstawie art. 760 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym o czym stanowi art. 804 kpc. Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zamówienia na akta należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem celem przygotowania akt zgodnie z treścią § 23, §25 ust. 4 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych – można to zrobić osobiście, drogą elektroniczną i telefonicznie.

Telefonicznie: 23 67 63 989
Drogą elektroniczną na adres e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl
Osobiście w siedzibie komornika, wypełniając formularz
Składający zamówienie zobowiązany jest podać: imię nazwisko i dane adresowe, sygnaturę sprawy, status w sprawie, kontakt telefoniczny, e-mail.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.