06-100 Pułtusk ul. Adama Mickiewicza 36N

Dłużnik

WSZELKICH WPŁAT W POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH MOŻNA DOKONYWAĆ W FORMIE GOTÓWKOWEJ W TOKU CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH BĄDŹ W KASIE KANCELARII CZYNNEJ W GODZINACH URZĘDOWANIA KANCELARII ORAZ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ NA PODANY PONIŻEJ NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Przy dokonaniu wpłat należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego GKM/KM/ KMS/ KMP oraz dane dłużnika.

Zgodnie z treścią art. 801¹ § 1 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Na podstawie art. 760 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym o czym stanowi art. 804 kpc.

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.