06-100 Pułtusk ul. Adama Mickiewicza 36N

Wierzyciel

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien:

Złożyć tytuł wykonawczy w oryginale , (tj. tytuł egzekucyjny, którym może być wyrok, nakaz zapłaty, ugoda, bankowy tytuł egzekucyjny, bądź poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego), zaopatrzony w klauzulę wykonalności złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, (najczęściej wierzyciel wskazuje kwotę pieniężną), sposoby egzekucji oraz dane personalne dłużnika (adres zamieszkania, PESEL, NIP, imiona rodziców). Przyspieszy to odszukanie majątku dłużnika i odzyskanie należności. W ramach egzekucji świadczeń pieniężnych wyróżnia się następujące sposoby:

 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucję z rachunków bankowych
 • egzekucję z ruchomości
 • egzekucję z innych wierzytelności
 • egzekucję z praw majątkowych
 • egzekucję z nieruchomości
  uproszczoną
 • egzekucję z nieruchomości
  egzekucję ze statków morskich

We wniosku można wymienić jeden lub kilka sposobów egzekucji, które wierzyciel wybiera adekwatnie do posiadanego przez dłużnika majątku. Wierzyciel winien wskazać znany majątek dłużnika, tj. miejsce pracy, nazwę banku, w którym posiada rachunek, pojazdy jakimi się porusza oraz adres i numer księgi wieczystej nieruchomości. Brak informacji o majątku dłużnika nie stanowi przeszkody dla egzekucji. Wierzyciel może upoważnić komornika do jego poszukiwania składając odpowiedni wniosek. We wniosku egzekucyjnym wskazać należy sposób przekazania wyegzekwowanych należności (przekaz,przelew lub odbiór osobisty).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga!
Należy pamiętać, iż nie można żądać więcej ponad to co wynika z tytułu wykonawczego