Licytacja nieruchomości gruntowej – 05-190 NASIELSK, KROGULE, NUNA

Licytacja nieruchomości gruntowej – 05-190 NASIELSK, KROGULE, NUNA

Komornik Nasielsk

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki
Kancelaria Komornicza nr III w Pułtusku
06-100 Pułtusk ul. Adama Mickiewicza 36N
telefon 23 67 63 989 , 728 001 011
komornikpultusk.pl
KM 640/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OS1U/00042037/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku mającego siedzibę przy Pułtusk, ul. Rynek 37 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: KAMIL CHODKOWSKI
położonej: 05-190 Nasielsk, KROGULE oraz NUNA, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1U/00042037/0
Suma oszacowania wynosi 59 229,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 421,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia poprzedzającego złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 922,90zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 17 16001462 1886 0221 8000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pułtusku przy Pułtusk, ul. Rynek 37 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Lisiecki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.